04/12/2014

Vợ và TiềnCòn tiền vợ hiền như nai.
Hết tiền vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền nhỏ nhẹ, hẳn hoi.
Hết tiền vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì vợ hiền hòa.
Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền vợ gọi: "Anh... anh".
Hết tiền vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền tình thương, mến thương.
Hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi!
Đăng nhận xét